ОголошенняФото без опису

про конкурс на право укладання договору оренди окремого індивідуально визначеного майна
 "Водопровідна мережа по вулицях Кожедуба, Берегова, Л. Чайкіної, Гагаріна,
 провулку Кожедуба в селищі Свеса Ямпільського району Сумської області
1. Організатор конкурсу:
1.1. Найменування: Свеська селищна рада, виконавчий комітет.
1.2. Юридична адреса: 41226 Сумська обл., Ямпільський р-н, смт Свеса, 
вул. Грушевського, 31
1.3. Особи уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:
            Голова комісії – заступник селищного голови Анікушин М.Л.
2. Предмет конкурсу:
            2.1. на право укладання договору  оренди окремого індивідуально визначеного майна "
Водопровідна мережа по вулицях Кожедуба, Берегова, Л. Чайкіної, Гагаріна, провулку Кожедуба.
            2.2. Місце надання послуг: селище Свеса.
            2.3. Строк надання послуг: згідно умов договору.
3. Отримання конкурсної документації: 
3.1. Місце: 41226, смт Свеса, Сумська обл., Ямпільський р-н, вул. Грушевського, 31
            3.2. Спосіб: особисто або поштою.
4. Умови надання конкретних пропозицій
4.1. Місце: 41226, смт Свеса, Сумська обл., Ямпільський р-н, вул. Грушевського, 31
4.2. Спосіб: особисто або поштою.
5. Проведення конкурсу
5.1. Адреса:41226, смт Свеса, Сумська обл.,Ямпільський р-н, вул. Грушевського, 31
5.2. Дата: 21.11. 2019 р,  час проведення о  11.00 годині.
Довідки за тел.(05456) 6-21-84, 6-21-85

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Виконавчий комітет Свеської  селищної ради, 41226, Сумська обл., Ямпільський  р-н, смт Свеса, вул. Грушевського, 31.
2.Підстава для проведення конкурсу:
Рішення виконавчого комітету Свеської селищної ради від 09.08.2017р № 1 пр.30 
"Про оголошення конкурсу про надання в оренду окремого індивідуально визначеного майна", 
від 24.10.2019р № 12 пр.65 "Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Свеської селищної ради
 від 09.08.2017 № 1 пр. 30 "Про оголошення конкурсу про надання в оренду окремого індивідуально майна" 
та від 09.08.2017 № 3 пр. 30 "Про Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди 
окремого індивідуально визначеного майна "Водопровідна мережа по вулицях Кожедуба, Берегова, 
Л. Чайкіної, Гагаріна, провулку Кожедуба";
 3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з 
умовами надання послуг з водопостачання:
3.1.Місце: 41200, Сумська обл., Ямпільський р-н, смт Свеса, вул. Грушевського, 31
3.2.Дата: 21.11.2019 р
3.3.Час: 11-00
3.4.Спосіб надання пропозицій: особисто або поштою.
3.5.Кінцевий строк подачі документів:  до 11.11.2019р.
3.6.Контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: 05456- 6-21-84, 6-21-85
 4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1.Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.
4.2.Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості працівників відповідної кваліфікації.
4.3. Вартість послуги з  водопостачання.
4.4. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги.
4.5.Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чиним законодавством України.
4.6.Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України. 
 5. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника 
встановленим кваліфікаційним вимогам:
5.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.
5.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.
5.3. Довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України
 про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду 
України станом на момент подачі конкурсної документації.
5.4. Листи – рекомендації органів місцевого самоврядування на території яких конкурсант надавав послугу.
5.5. Довідка органів місцевого самоврядування, на території яких конкурсант надавав послугу, 
що містить відомості про обсяги надання послуг з водопостачання за останній рік;
5.6.Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.
5.7.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.
5.8.Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).
5.9.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно;
б) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне 
підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої 
інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
в) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо
 його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або
 факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу 
відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих 
Учасників, які залишились.
 6.Вимоги до конкурсних пропозицій.
6.1.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.
6.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу 
у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
6.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в
установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.
6.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.
6.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному 
конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, 
номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
6.6.Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими 
підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу 
конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис
 уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки,
 позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку
 у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.
6.7.Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр
 наданих документів.
7.Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

критерієм є найбільша запропонована орендна плата за
перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

Секретар виконавчого комітету                             Н.В. Польнікова

                                                                       

                                                                                             

Додаток 1

                                                                                   до конкурсної документації
                                   
                                     Конкурсна форма "ПРОПОЗИЦІЯ"
          (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)
 Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на право укладання договору  
оренди окремого індивідуально визначеного майна "Водопровідна мережа по вулицях Кожедуба,
Берегова, Л. Чайкіної, 
Гагаріна, провулку Кожедуба.
Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання
 Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах,
 зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект
Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу 
попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на 
себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної 
документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними 
для Вас умовами.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником 
протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою
                                                                         

 

                                                 Додаток 2
                                                                                      до конкурсної документації
Заявка: для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу необхідно подати контактній особі
 заяву на участь у конкурсі встановленого зразка:
                                                                ЗРАЗОК
 Голові конкурсної комісії    ___________________________    (прізвище, ім’я, по батькові)
                                                                                                           __________________________________ (посада, назва підприємства, прізвище,                                                                                                                     ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

ЗАЯВА
на участь у конкурсі на право укладання договору  оренди окремого індивідуально визначеного майна 
"Водопровідна мережа по вулицях Кожедуба, Берегова, Л. Чайкіної, Гагаріна, провулку Кожедуба
Просимо допустити до участі в конкурсі на право укладання договору  оренди окремого індивідуально
 визначеного майна "Водопровідна мережа по вулицях Кожедуба, Берегова, Л. Чайкіної, Гагаріна, провулку Кожедуба.
Додатки.
______________               ______________                     ____________________
      (дата)                               (підпис)                                    (ініціали, прізвище)
 Конкурсну документацію можна отримати тільки після подання заяви на участь у конкурсі